Pyetja 1/30

Testi 61

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të shkelë pedalin e gazit sa më shumë, që të shfrytëzojmë në nisje fuqinë e motorit dhe fërkimin e rrotave me tokën, mundësisht sa të dëgjohet një fishkëllimë e gomave.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të ingranojë kutinë e shpejtësisë në marshin e parë të lëvizjes.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral(në afoljo).

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh kushtet atmosferike.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 50 km/orë për autokarrot jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim gjysmë orë para perëndimit dhe deri gjysmë orë para lindjes së diellit.

Lista e testeve

Në një rrugë me tri karrexhata, si rregull, duhet të qarkullojmë në karrexhatën e djathtë ose në karrexhatën e mesit.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të mos futemi në kryqëzim nëse nuk jemi të sigurt që mund ta lirojmë zonën e kryqëzimit në kohën e duhur.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në korsitë e shpejtimit.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar po që se mjeti para nesh ka të ndezur sinjalin e krahut të djathtë.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të sinjalizojmë me sinjalin e krahut të majtë për fillimin e kësaj manovre.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga efektshmëria dhe siguria e sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të ndalojmë dhe të pozicionohemi në buzën e djathtë të karrexhatës, për t’u dhënë atyre përparësi edhe pse mund të jemi në ngjitje.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të vazhdojmë lëvizjen duke u pozicionuar në korsinë e krahut të majtë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në autostrada është i ndaluar, përjashtuar rastet e emergjencës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet në vazhdimësi të "KALIMEVE NË NIVEL".

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve me drejtim të ndryshëm nga ato që udhëzojnë vijëzimet për parkimin e mjeteve kur zen më shumë se një vend.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë edhe automjete me ngarkesa të pa sistemuara e të pa fiksuara mirë.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet përdorimi i dritave të gjata kur ndriçimi i rrugës është i mjaftueshëm.

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të mos ndërrohet pozicioni i levës së marshit në momentin e rrëshqitjes.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e materialit të pa qëndrueshëm mbi rrugë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e një ishulli të trafikut në rrugë.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të presë derisa këmbësorët të kalojnë karrexhatën.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm nё autostrada dhe rruge interurbane gjatё gjithё kohёs sё lëvizjes.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues vetëm kur mjeti që është përpara është një autoveturë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, me intervale të shkurtra, lejohet vetëm kur ndriçimi publik është i mjaftueshëm.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga ushqimi i rregullte

Lista e testeve