Pyetja 1/30

Testi 60

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi nëpërmjet pasqyrave, për të evituar(shmangur) rreziqet e mundshme.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet që në orët e mbrëmjes të lërë gjithmonë ndezur dritat e pozicionit edhe pse është jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në pjesë rruge me fushëpamje të kufizuar.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë për autoveturat.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në rrugët e komunave dhe fshatrave.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të ndezësh sinjalizimin e drejtimit.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë duke u mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e barrierave.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet duhet të ngushtohemi nga e djathta.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar t’i afrohet sa më shumë mjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti të cilin duhet të parakalojmë, nuk ka sinjalizuar për fillimin e një manovre të tillë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga madhësia e konsumimit të gomave.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta, në një rrugë me një sens lëvizjeje duhet të vendosemi në qendër të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke sinjalizuar në kohën e duhur kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në tunele.

Lista e testeve

Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet është i ndaluar vetëm nëse shkakton rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë automjete që tërhiqen nga një automjet tjetër për shkak të avarisë apo defekteve.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet, që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit në rrugë komunale.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë prania e akullit në rrugë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të parakalojë një mjet tjetër që ka ndaluar për t’u dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar vetëm për rimorkiot, kur qarkullojnë komplekse mjetesh.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё aktivizimit të motorinos.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë përderisa përdorimi i tyre nuk ndikon në gjendjen fizike e psikike të tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues për sëmundje që e pengon drejtimin e mjetit, i ndalohet të drejtojë mjet

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij ulje të vëmendjes

Lista e testeve