Pyetja 1/30

Testi 58

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet në udhëtimet e gjata të bëjë ndalesa të ndërmjetme.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të përshkojë pjesët e rrugës në zbritje me levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi vetëm që nuk ka sinjale ndalimi për qëndrimin dhe pushimin e mjeteve.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të çdo rasti që i paraqitet një sinjal rrugor.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 120 km/orë për motorët me kosh.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje të përshtatshme për kushtet psikike e fizike që kemi (si drejtues mjeti).

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që këmbehen me njëri tjetrin në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar gjatë gjithë kohës kur qarkullohet në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë në të gjitha rastet, pavarësisht nëse ka ose jo barriera.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur qarkullimi është i ngadaltë dhe mund të parakalojmë pa prekur vijën gjatësore të anës së rrugës.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet ta parakalojmë mjetin duke ruajtur një distancë anësore për të ruajtur sigurinë.

Lista e testeve

Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga prania e kufizuesve anësore të rrugës.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta, në një rrugë me një sens lëvizjeje duhet të vendosemi në qendër të karrexhatës.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa i dhënë përparësi këmbësorëve, nëse semafori ka të ndezur dritën jeshile.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të "KRYQËZIMEVE NË NIVEL".

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët qytetëse me pjerrësi zbritëse (në tatëpjeta).

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të kryqëzimeve të rregulluara me semafor.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë gjysmërimorkiatorët.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur bën që të rrëshqasin rrotat mbi shtresën e ujit.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është i nevojshëm për pastrimin e mjetit.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë mungesa e kthesave të rrezikshme.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të ulë shpejtësinë e lëvizjes përpara tyre.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të ndalojë pas mjetit që ka ndaluar për t’ju dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar edhe kur mjeti është në parkim.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, me intervale të shkurtra, lejohet vetëm kur transportojmë të sëmurë rëndë ose të aksidentuar.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të sigurtë atë, sepse i largon lodhjen gjatë drejtimit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson aftësinë dëgjimore dhe shikimin

Lista e testeve