Pyetja 1/30

Testi 57

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të lehtësojë hyrjen në rrugë të mjeteve që dalin nga një garazh apo parkim.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të përshkojë pjesët e rrugës në zbritje me levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi vetëm që nuk ka sinjale ndalimi për qëndrimin dhe pushimin e mjeteve.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 50 km/orë në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 80 km/orë për motorët me kosh me djegie të brendshme, me cilindratë nën 250 cc.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në pjesët e rrugëve që janë në ngjitje (të përpjeta).

Lista e testeve

Mjetet me motor për t’u kthyer majtas në një kryqëzim, duhet të zhvendosen sa më në të djathtë karrexhatës.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur duam të futemi nga një rrugicë private në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur gjysmëbarrierat sapo kanë filluar të hapen.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në kurrize të rrugës, në karrexhatat me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi kur rruga kryqëzohet me linjën hekurudhore të paruajtur me barriera dhe sinjale me drite të kuqe.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që hapësira e parakalimit rritet nëse gjatësia e mjeteve që kryejnë këtë manovër është e madhe.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të ndezim në kohë sinjalin e drejtimit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të vendosemi sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në pistat e biçikletave.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me sinjalin vertikal "NDALIM PUSHIMI".

Lista e testeve

Gjatë pushimit dritat e pozicionit duhen të lihen të ndezura në çdo rast.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autotrenat.

Lista e testeve

Në autostrada qëndrimi i mjetit ndalohet përveç vendeve të parashikuara për këtë qëllim.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të parakalojë në çdo rast, për sa kohë që nuk ka sinjal ndalimi.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë pjesë rrugë të rrëshqitshme.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë shpesh gjendjen e përdorimit të cilindrave të motorit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm edhe ditën kur transportojmë të aksidentuar.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur lëvizim në rreshta paralelë, edhe pa e ndryshuar korsinë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm vetëm kur kryejmë kthimin nga e majta.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson aftësinë dëgjimore dhe shikimin

Lista e testeve