Pyetja 1/30

Testi 56

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t’u japë përparësi të gjitha mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t’u japë përparësi vetëm mjeteve që janë në sensin e tij të lëvizjes.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të lëmë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi veçanërisht, në rrugët që lejon qarkullimin edhe të kamionëve.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga ka akull.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në rrugët me terren të rrëshqitshëm.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në kushtet e trafikut të dendur në karrexhatat me dy korsi, për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur dalim nga garazhi apo vendpushimi i mjetit dhe duam të hyjmë në rrjedhën e trafikut.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e mbikalimeve hekurudhore.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në kthesat e rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të veprojmë në kryerjen e manovrës në një kohë sa më të shkurtër.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të sigurohet se mjeti që ka mbrapa nuk e ka filluar këtë manovër.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke ulur shpejtësinë në afërsi të kryqëzimit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar nëse ka sinjalizimin "RRETHQARKULLIM", të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju afruar sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet mbi vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit lejohet 10 deri në 15 minuta kur e gjykon drejtuesi i mjetit se nuk ka problem për qarkullimin.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar kur është i kufizuar me vijë blu, lejon parkimin vetëm për mjetet "TAKSI".

Lista e testeve

Në autostrada është e ndaluar të marrësh pasagjerë edhe në stacionet e shërbimit.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet si rregull, të vazhdojmë lëvizjen me pedalin e friksionit të shkelur deri në fund.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të përdoret marshi i ulët në përshkimin e pjerrësive të forta (ne zbritje), për të shfrytëzuar aftësinë frenuese të motorit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë borinë në qendrat e banimit sa herë që e mendon.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e zhurmës në gypin e shkarkimit të gazeve (marmitës).

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të të ndalojë edhe kur është ndezur semafori jeshil, nëse një këmbësor tenton të kapërcejë rrugën.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm vetëm në rastet kur mjetit gjendet në korsinë e emergjencës.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm vetëm kur kryejmë manovrën e ndryshimit të drejtimit në kryqëzim.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm vetëm kur ndalojmë në krahun e majtë të rrugës.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë përderisa përdorimi i tyre nuk ndikon në gjendjen fizike e psikike të tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga ushqimi i rregullte

Lista e testeve