Pyetja 1/30

Testi 55

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të shkelë pedalin e gazit sa më shumë, që të shfrytëzojmë në nisje fuqinë e motorit dhe fërkimin e rrotave me tokën, mundësisht sa të dëgjohet një fishkëllimë e gomave.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të kërkojmë e të pyesim punonjësin e trafikut nëse lejohet parkimi në atë vend.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të aktivizojë frenën e dorës (qëndrimit).

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende qe frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur përdorim një mjet tjetër që nuk është i yni.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të drejtohet mjeti në mënyrë të përshtatshme, sipas kushteve të rrugës.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të zbatohen rigorozisht normat e sjelljes në qarkullim.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të mos frenojmë ashpër e papritur, pa asnjë shkak.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në kurrize të rrugës, në karrexhatat me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur kryhet kundrejt motorëve dhe ciklomotorëve por pa dalë nga korsia.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që fuqia e motorit të mjetit tonë, të jetë më e madhe se e mjetit që po parakalohet.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në rrugë me një sens lëvizje për t’u kthyer nga e majta duhet të vendosemi në kufirin e majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar t’i afrohemi sa më afër aksit të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke mos e bllokuar sensin e kundërt të rrugës ku po hyjmë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet aty ku ka sinjalizime horizontale të përzgjedhjes së korsive.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në orët e natës.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me vijë të verdhë të pandërprerë që kufizon zonën brenda të cilës është shënuar fjala "BUS" (autobus).

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë automjete që tërhiqen nga një automjet tjetër për shkak të avarisë apo defekteve.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada makinat bujqësore dhe makinat teknologjike.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të rrisim shpejtësinë në mënyrë që ta përshkojmë rrugën në një kohë te shkurtër.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të kontrollohen pasqyrat anësore të mjetit përpara se të kryejmë manovrën për ndryshimin e korsisë së lëvizjes.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të drejtojë mjetin gjithmonë në mes të rrugës dhe mbi vijat ndarëse të korsive.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë pjesë të ashpra të asfaltit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm natën, në rrugët interurbane kur po shkëmbehemi me mjete që vijnë përballë nga sensi i kundërt i lëvizjes.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues në çdo rast kur mund të verbojnë këmbësorët në rrugë.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur gjatë lëvizjes mjetet nuk ruajnë distancën e sigurisë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit rrit aftësinë e përqëndrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve