Pyetja 1/30

Testi 52

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të mbajë gjithmonë dorën e djathtë mbi levën e marshit gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral(në afoljo).

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 30km/orë për motomjetet, kur janë të ngarkuar me lëndë të rrezikshme, në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autobusët.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes, pasi u kemi dhënë përparësi të tjerëve.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të mos ndryshojmë korsinë e lëvizjes në mënyrë të papritur.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur një kryqëzim është i paralajmëruar nga sinjali "KRYQËZIM ME TË DREJTË PËRPARËSIE".

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në afërsi të kopshteve dhe shkollave në çdo rast.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet nuk duhet ta shtojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të sigurohet që ka fushëpamje të mjaftueshme për kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të kujdesemi që të përdorim gjithmonë goma të pa konsumuara.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, mjafton të ketë goma të pa konsumuara.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në rrugë me një sens lëvizje për t’u kthyer nga e majta duhet të vendosemi në kufirin e majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet aty ku ka sinjalizime horizontale të përzgjedhjes së korsive.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në qendrat e banuara kur nuk ka vijëzime të rrugës.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar kufizohet me vijë të verdhë, kur parkimi është me pagesë.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet që drejtuesi i mjetit të sigurohet që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e xhamave.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të thajmë pjesët e jashtme të xhamit të përparmë.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të ruhet distancë sigurie sa më e madhe nga mjetet e tjera.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin qëndrimi me mjetin në radhë dyshe.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet si rregull, në kryqëzime të respektojë sinjalet e përparësisë.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë shpesh gjendjen e përdorimit të cilindrave të motorit.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm natën, gjatë pushimit jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i ndaluar në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur futemi në korsinë e parakalimeve.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i lejuar në mungesë të pasagjerëve në mjet

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues

Lista e testeve