Pyetja 1/30

Testi 51

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të futet në rrjedhën e trafikut dhe pastaj të ndezim sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të lëmë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh fushëpamjen e rrugës.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 90 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të pozicionohemi në krahun e majtë të karrexhatës, për tu futur në një rrugë nga e djathta.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të lëvizim gjithmonë ngadalë.

Lista e testeve

Nuk mund të parakalosh në korsitë e shpejtimit dhe të ngadalësimit.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi i mjeteve me dy rrota pa motor, por pa kaluar në sensin e kundërt të rrugës (nga mjetet që vijnë përballë).

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti që kemi prapa nuk ka filluar edhe ai këtë manovër.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë duhet të respektohet në mënyrë që të mos përplasemi me mjetin që kemi përpara në rast frenimi të papritur.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes sinjalet e drejtimit, duhet të jenë të aktivizuara gjatë gjithë kryerjes së manovrës.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të kryejë manovrën me shpejtësi në mënyrë që të shmangë mjetet që vijnë nga e djathta dhe nga e majta.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar poshtë këmbëve të urave, harqeve dhe portave rrugore, përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në kurrize rrugësh apo në afërsi të tyre, jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar kur është i kufizuar me vijë blu, lejon parkimin vetëm për mjetet "TAKSI".

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet që drejtuesi i mjetit të sigurohet që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e xhamave.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të rritet shpejtësia e lëvizjes por, brenda kufijve të lejuar nga sinjalistika përkatëse.

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të ulë shpejtësinë e lëvizjes përpara tyre.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të bëjë shumë kujdes kur në to, qarkullojnë fëmijë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i ndaluar në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur është i pranishëm rreziku që të verbojnë përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet brenda qendrave të banuara, por vetëm ditën.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve