Pyetja 1/30

Testi 50

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të sigurohet që rruga është e lirë, duke kontrolluar edhe me pasqyrat e mjetit.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet në udhëtimet e gjata të bëjë ndalesa të ndërmjetme.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet që në rrugët me pjerrësi të fortë në qytet, ta pozicionojë mjetin me rrotat drejtuese të kthyera nga ana e trotuarit ngjitur.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh vlerën maksimale të peshës së treguar në lejeqarkullimin e mjetit.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 50 km/orë në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 110 km/orë për autoveturat.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje mund të përdorin të dyja korsitë për parakalime sipas dëshirës.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur kryejmë manovrën e lëvizjes prapa.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë duke funksionuar sinjalizimet ndriçuese ose zanore përkatëse.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi kur kryqëzimi është i rregulluar me punonjës trafiku.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar ndaj mjeteve të ngadalta në karrexhata me një korsi për çdo sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që hapësira e parakalimit është më e vogël, nëse parakalojmë një mjet me gjatësi të vogël.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të veprojmë energjikisht mbi pedalin e frenave.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të vendosemi sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos krijojmë rrezik apo pengesa për ata që po lëvizin në korsinë ku duam të futemi.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në vendkalimet për biçiklistët.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të jetë i vendosur sa më afër bordurës së trotuarit.

Lista e testeve

Gjatë pushimit në vendet e pushimit me orar, duhet të aktivizojmë treguesin e orarit (diskun orar aty ku aplikohet).

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është i nevojshëm për pastrimin e mjetit.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të montohen të paktën ne rrotat aktive zinxhirët ose duhet të kemi goma dëbore.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të frenohet energjikisht.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë rruga e mbuluar me gjethe.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e vajit mbi asfalt.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e pistave të biçikletave.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur është i pranishëm rreziku që të verbojnë përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë është i ndaluar në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, me intervale të shkurtra, lejohet vetëm kur transportojmë të sëmurë rëndë ose të aksidentuar.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndryshon aftësitë e përqëndrimit dhe të vëmendjes në drejtim

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të këndshëm dhe me pak të mërzitshëm udhëtimin

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson veprimin kundër lodhjes

Lista e testeve