Pyetja 1/30

Testi 49

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sistemojë objektet e mundshme brenda mjetit për të shmangur zhvendosjen e tyre gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet kur ndryshon marshet, të shikojë me sy levën.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të përdorë sa më shpesh sinjalizimin akustik, në qendrat e banimit.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi veçanërisht, në rrugët që lejon qarkullimin edhe të kamionëve.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 50 km/orë për motomjetet, kur janë të ngarkuar me lëndë të rrezikshme, jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të mos ndryshojmë korsinë e lëvizjes në mënyrë të papritur.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të vendosemi në një rresht mbas mjeteve të tjera edhe kur drejtojmë një mjet me dy rrota.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në "KALIMET NË NIVEL" pa barriera dhe të pa pajisura me drita.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i një mjeti që ka hyrë në parakalim dhe ka zënë korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në kurrize të rrugës, në karrexhatat me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke sinjalizuar në kohën e duhur kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet pa qenë nevoja të ngadalësojmë nëse kryqëzimi na duket i lirë.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që mjeti përpara nesh nuk ka sinjalizuar për fillimin e së njëjtës manovër.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në anë të karrexhatës në raste shiu të fortë.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në kurrize rrugësh apo në afërsi të tyre, jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me sinjalin vertikal "NDALIM PUSHIMI".

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada mjetet me ngarkesa të hapura, të pa sistemuara mirë dhe që mund të derdhen.

Lista e testeve

Në autostrada qëndrimi në korsinë e emergjencës lejohet në rastet kur kemi avari që e bën të pamundur vazhdimin e lëvizjes.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të shmangen manovrat e forta me mjetin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të parakalojë në çdo rast, për sa kohë që nuk ka sinjal ndalimi.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë funksionimin e frenave të dorës (të qëndrimit).

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të ulë shpejtësinë e lëvizjes kur në rrugë lëvizin fëmijë.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm në tunelet e rrugëve, por vetëm kur tunelet janë të pandriçuar.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i ndaluar në tunele.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë është gjithmonë i lejuar kur transportojmë të sëmurë rëndë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të sigurtë atë, sepse i largon lodhjen gjatë drejtimit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse verteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve