Pyetja 1/30

Testi 47

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të qarkullojë me fenerët joverbues të rregulluar dhe të orientuar në mënyrë të tillë që të shohin lart.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të aktivizojë frenën e dorës (qëndrimit).

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të ingranojë kutinë e shpejtësisë në marshin e parë të lëvizjes.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh karakteristikat e mjetit.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në orët e mbrëmjes.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje të përshtatshme për kushtet e rrugës që po përshkojmë.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të lëvizet gjithmonë me një shpejtësi shumë të ulët.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur sinjalizimet ndriçuese ose zanore nuk janë duke funksionuar.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e korsive të shpejtimit.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur mjeti që kemi përpara është një ambulancë.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar ndaj mjeteve që tërhiqen me kafshë në rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet që kjo manovër të kryhet nga krahu i majtë, si rregull i përgjithshëm.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga numri i korsive të rrugës.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke ulur shpejtësinë në afërsi të kryqëzimit.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke u vendosur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit lejohet 10 deri në 15 minuta kur e gjykon drejtuesi i mjetit se nuk ka problem për qarkullimin.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të "KRYQËZIMEVE NË NIVEL".

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar kërkon që të lëmë pushim mjetin vetëm në vendet që janë bosh dhe të përcaktuara për parkim.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të ndalosh për të marrë pasagjerë sa herë që dikush e kërkon një gjë të tillë.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjate drejtimit të mjetit në rrugë interurbane dytësore.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë shtresa e ngrirë mbi sipërfaqe në rrugës.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të ushtrohesh në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të bëjë shumë kujdes kur në to, qarkullojnë fëmijë.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar me qëllim që të bëjë të mundur verifikimin e mjetit.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё frenave të dorës të aktivizuara.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një situatë të mundshme rreziku.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë mjet nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtoje mjete, vetëm nëse përdor lëndë narkotike të lehta të lehta

Lista e testeve