Pyetja 1/30

Testi 46

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet te sinjalizojë vazhdimisht me bori kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të ingranojë kutinë e shpejtësisë në marshin e parë të lëvizjes.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh llojin e sistemit të ushqimit të automjetit.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia natën, kur këmbehemi me automjetet e tjera.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës kafshët e shoqëruara.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të mos ndryshojmë korsinë e lëvizjes në mënyrë të papritur.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga korsia e shpejtimit, ne një rrugë autostradale.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur mjeti që po vjen pas nesh e ka filluar këtë manovër para nesh.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në afërsi të spitaleve.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të s'postoje mjetin sa më në të djathtë të karrexhatës, kur rruga është me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është në varësi të gjatësisë së mjetit përpara.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet ti biem borisë pa ndërprerje që të detyrojmë të ndalojnë mjetet që vijnë përballë.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes kemi vetëm detyrimin që të ndezim sinjalin e drejtimit.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet përballë sinjaleve rrugore nëse bëhet pengesë për dukshmërinë e tyre.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në një rrugë qytetëse me pjerrësi zbritëse (tatëpjetë).

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet të bëhen gara shpejtësie.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të mbash ndezur sinjalin tregues të krahut të majtë, që të bëhemi te dukshëm për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të mbajmë të ndezur gjithmonë sinjalin e emergjencës.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e baltës në sipërfaqen rrugore.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e lëngut në bateri.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të hedhësh mbeturina.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar edhe kur mjeti është në parkim.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm gjatë gjithë kohës së lëvizjes, pavarësisht llojit të rrugës.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur futemi në korsinë e parakalimeve.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues për sëmundje që e pengon drejtimin e mjetit, i ndalohet të drejtojë mjet

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me pije joalkoolike

Lista e testeve