Pyetja 1/30

Testi 43

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të rregullojë pasqyrat, për një shikim sa më të mirë anash dhe mbrapa.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet te sinjalizojë vazhdimisht me bori kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të ingranojë levën ndryshimit të shpejtësisë në marshin më të lartë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kthesa.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 120 km/orë për motorët me kosh.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur rruga është e mbuluar me akull.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje mund të përdorin të dyja korsitë për parakalime sipas dëshirës.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me karrexhata të pavarura.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar jashtë qendrave të banuara, të qëndrosh dhe të parkosh mjetin.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i një mjeti që ka hyrë në parakalim dhe ka zënë korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur jemi në një rrugë me trafik të dendur dhe të ngadaltë.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që drejtuesi i mjetit që do të parakalojmë ka ndezë sinjalin e djathtë.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke paralajmëruar në kohë kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar që si rregull, të lemë qendrën e kryqëzimit në krahun tonë të djathtë.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sinjalizojmë në çdo rast kryerjen e manovrës me anë të sinjalizimit me bori.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, është i lejuar në kurrize rruge për një kohë të shkurtër.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në pistat e biçikletave.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar e ndalon në çdo rast pushimin e mjeteve në afërsi të tij.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të pastrohet radiatori nga lëngu ftohës.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet që në pjerrësitë zbritëse, të ruajmë lëvizje të njëtrajtshme (uniforme) sa më shumë të jetë e mundur.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet në nisje të rritet shpejtësia në maksimum.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që mjetet të qarkullojnë me një shpejtësi të përshtatshme sipas kushteve të rrugës dhe të trafikut.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të zhvendosë ngarkesën dhe të lirojë rrugën.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të shtojë shpejtësinë e lëvizjes për ti kaluar ato sa më parë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë bëhet kryesisht kur qarkullojmë jashtë qendrave të banuara natёn kur nuk ka ndriçim publik të mjaftueshëm.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë lejohet në tunele të zonave urbane me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të dalim nga rruga për të hyrë në një korsi ngadalësimi.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të këndshëm dhe me pak të mërzitshëm udhëtimin

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i lejuar në mungesë të pasagjerëve në mjet

Lista e testeve