Pyetja 1/30

Testi 42

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet ë vendosë paraprakisht rripin e sigurimit në mjetet e pajisura me to.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet te sinjalizojë vazhdimisht me bori kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi nëpërmjet pasqyrave, për të evituar(shmangur) rreziqet e mundshme.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në vazhdimësi të sinjaleve rrugore, çfarëdo lloji që të jenë.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në ngushtimet e rrugës ose pengesave në rrugë.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur rruga ka të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje mund të përdorin të dyja korsitë për parakalime sipas dëshirës.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur duam të futemi nga një rrugicë private në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë vendosur dhe funksionojnë objektet zëvendësuese të barrierave ose gjysmëbarrierave.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi natën, në zonat urbane që nuk kanë ndriçim të mjaftueshëm.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të mbajmë parasysh nëse sinjalizimi rrugor e lejon këtë manovër.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që të kemi hapësirë të lirë të mjaftueshme për kryerjen e sajë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga përqendrimi i drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke ulur shpejtësinë në afërsi të kryqëzimit.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që mjeti përpara nesh nuk ka sinjalizuar për fillimin e së njëjtës manovër.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, është i lejuar edhe në kthesa.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me vijë të verdhë të pandërprerë që kufizon zonën brenda të cilës është shënuar fjala "BUS" (autobus).

Lista e testeve

Gjatë pushimit drejtuesi që largohet nga mjeti, duhet të sigurohet që mjeti i lënë në pushim nuk përbën rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Në autostrada mund të kthejmë sensin e lëvizjes duke përdorur korsinë e emergjencës.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të mos lejojmë veshjen e xhamave nga avulli.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen tё pёrdoren gjatё drejtimit tё mjetit, kur pёrdorim njerёn dorё.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë pjesë të ashpra të asfaltit.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë funksionimin e mirë të sistemit të drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të hedhësh mbeturina.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm natën, gjatë qëndrimit apo pushimit në karrexhatë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një situatë të mundshme rreziku.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të qëndrojë në vendpushimin e parë që i shfaqet

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues për sëmundje që e pengon drejtimin e mjetit, i ndalohet të drejtojë mjet

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse rrit euforinë

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson vetëkontrollin

Lista e testeve