Pyetja 1/30

Testi 41

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet t’u afrohet kryqëzimeve duke ngadalësuar shpejtësinë.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të fikim gjithmonë dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të sigurohet që e ka fikur motorin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh gjatësinë e rrugës që do të përshkojmë.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje të përshtatshme për kushtet e rrugës që po përshkojmë.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në rrugët e asfaltuara të porsalagura nga shiu.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në karrexhatën e djathtë ose të mesit kur rruga është e ndarë me tri karrexhata të veçanta.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta në prani të sinjalit "STOP".

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë duke u mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje dhe mjeti përpara ka sinjalizuar se po ndalon në të majtë të rrugës.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti të cilin duhet të parakalojmë, nuk ka sinjalizuar për fillimin e një manovre të tillë.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që kur parakalojmë një varg mjetesh, hapësira e parakalimit zmadhohet në krahasim me parakalimin e një mjeti të vetëm.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga reflekset e drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga përqendrimi i drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë duhet të ruhet në varësi me peshën e ngarkesës që kemi në mjet.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar mbi shinat e tramvajeve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në tunele.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar gjithmonë, në zonat e ngarkim - shkarkimit të mjeteve.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet si rregull, të vazhdojmë lëvizjen me pedalin e friksionit të shkelur deri në fund.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të frenohet energjikisht.

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse bëhen gara shpejtësie në rrugë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë pjesë të ashpra të asfaltit.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të lirojë menjëherë karrexhatën, sapo të mundet.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar natën, për të lejuar identifikimin e mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm kur mjeti gjendet në korsinë e emergjencës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të arritur vendin e parë të qëndrimit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përmirëson aftësinë pamore dhe shpejtësinë e reagimit të tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij rritje të reflekseve

Lista e testeve