Pyetja 1/30

Testi 40

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet që pasi fute në qarkullim, ta mbajmë sinjalin e drejtimit sa më gjatë të ndezur deri sa të arrijmë njëfarë shpejtësie të përshtatshme.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të lëmë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh vetëm sigurinë e ngarkesës që po transportojmë.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 90 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 80 km/orë për kamionët me rimorkio (autotrenat).

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të pozicionohemi në krahun e majtë të karrexhatës, për tu futur në një rrugë nga e djathta.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të hyjmë në rrjedhën e qarkullimit duke ardhur nga rrugët anësore.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në një karrexhatë me dy korsi dhe me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në afërsi të spitaleve.

Lista e testeve

Nuk mund të parakalosh pranë daljes së një parkimi (vend pushimi) për mjetet publike.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zgjatet nëse diferenca e shpejtësive midis mjetit që kryen manovrën e parakalimit dhe atij që parakalohet, është shumë e vogël.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes sinjalet e drejtimit, duhet të jenë të aktivizuara gjatë gjithë kryerjes së manovrës.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në çdo vend ku shkakton pengesa për trafikun.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendet e caktuara për pushimin e mjeteve të invalidëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në një rrugë qytetëse me pjerrësi zbritëse (tatëpjetë).

Lista e testeve

Në autostrada është i ndaluar përdorimi i sinjalizimit zanor (përdorimi i borisë).

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të lëvizet në sens të kundërt të qarkullimit por vetëm për një pjesë të vogël rruge.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet, që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që t’u jepet përparësi këmbësorëve që kalojnë në hapësirat e vendosura për ta.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse respektohen të gjitha rregullat e përparësisë.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të kalojë më përpara këmbësorëve, sepse ai ka përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё hapjes së kuadrit të kruskotit.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues në çdo rast kur mund të verbojnë këmbësorët në rrugë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur po futemi në një karrexhatë përmes korsisë së shpejtimit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të këndshëm dhe me pak të mërzitshëm udhëtimin

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të vazhdojë të përdorë mjete të çdo kategorie të lejedrejtimit të disponueshme prej tij, nëse vërtetohet se ka ndaluar përdorimin e tyre

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij vetëm zhdukjen e ndjesisë së të përzierit

Lista e testeve