Pyetja 1/30

Testi 38

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të rregullojë pasqyrat, për një shikim sa më të mirë anash dhe mbrapa.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të qarkullojë me fenerët joverbues të rregulluar dhe të orientuar në mënyrë të tillë që të shohin lart.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të sigurohet që e ka fikur motorin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh trafikun.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 80 km/orë në rrugët interurbane dytësore.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për motorët mbi 150 cm³.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar gjithmonë, kur lëvizim në rrugët autostradale.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të përdorësh dritat e shkurtra.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur sinjalizimet ndriçuese ose zanore nuk janë duke funksionuar.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur mjeti që kemi përpara është një ambulancë.

Lista e testeve

Nuk mund të parakalosh në kthesat e rrugëve interurbane me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet ta parakalojmë mjetin duke ruajtur një distancë anësore për të ruajtur sigurinë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është e barabartë me distancën që na krijon fushëpamja.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të shtojmë shpejtësinë për të kaluar sa më shpejt pengesën.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet mbi vendkalimet e biçikletave.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e përshtatura për pushim, kur rruga është e ndarë me korsi.

Lista e testeve

Gjatë pushimit të mjetit në një të përpjetë (pjerrësi ngjitëse), duhet të kujdesemi që leva e marshit të ingranohet në marshin me të lartë (të katërtin ose të pestin).

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të ndizen fenerët kundër mjegullës vetëm natën.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur forcon kontaktin midis gomës dhe asfaltit.

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të mos ndërrohet pozicioni i levës së marshit në momentin e rrëshqitjes.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të përdorësh borinë në rrugët malore.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të parakalojë në çdo rast, për sa kohë që nuk ka sinjal ndalimi.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e vajit mbi asfalt.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm kur pozicionojmë mjetin në zonat e parkimit.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm në rastet e mjegullës së fortë, bashkë me dritat kundër mjegullës.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur po futemi në një karrexhatë përmes korsisë së shpejtimit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i lejuar në mungesë të pasagjerëve në mjet

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse mund të shkaktojë përgjumje të drejtuesit të mjetit

Lista e testeve