Pyetja 1/30

Testi 37

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të rregullojë pozicionin e ndenjëses së tij, të përshtatur me trupin.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t’u japë përparësi mjeteve që vijnë si nga e djathta ashtu dhe nga e majta.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të fryjë gomat me një presion pak me të ulët nga ajo e rekomanduar prej konstruktorit..

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të ngarkesës që ka në automjet.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje të përshtatshme për kushtet dhe ngarkesën e trafikut.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia natën, kur distanca e shikimit të dritave është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje mund të përdorin të dyja korsitë për parakalime sipas dëshirës.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në kushtet e trafikut të dendur në një karrexhatë me tri korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të parakalosh një mjet me dy rrota nëse për të kryer këtë manovër duhet të futesh në korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar në pjesën zbritëse të kurrizit rrugor, kur kushtet e rrugës e lejojnë.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur rruga ka më shumë se dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga madhësia e konsumimit të gomave.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në një kryqëzim, për t’u kthyer nga e majta duhet gjithmonë të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar t’i afrohemi sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në afërsi dhe në vazhdimësi të sinjaleve rrugore, edhe pse nuk pengojmë dukshmërinë e tyre.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar përpara hyrjeve private të garazheve apo parkimeve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e shërbimit të autostradave.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada të gjithë motorët me cilindratë nën 250 cm³.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet të bëhen gara shpejtësie.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është i nevojshëm për pastrimin e mjetit.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse lihen të hapura dyert e mjetit.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e kufizuesve anësore të rrugës.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e vijave të bardha.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm nga perëndimi i diellit deri në agim.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm kur lëvizim në rrugë urbane.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm në rastet e mjegullës së fortë, bashkë me dritat kundër mjegullës.

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse mund të shkaktojë përgjumje të drejtuesit të mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse rrit euforinë

Lista e testeve