Pyetja 1/30

Testi 36

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të përdorë sa më shpesh sinjalizimin akustik, në qendrat e banimit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të kërkojmë e të pyesim punonjësin e trafikut nëse lejohet parkimi në atë vend.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 60 km/orë për autokarrot jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në ngushtimet e rrugës ose pengesave në rrugë.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur fushëpamja është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur duam të futemi nga një rrugicë private në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të parakalojmë nga e majta nëse duam të kthehemi djathtas.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të bësh në çdo rast parakalime.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi kur rruga kryqëzohet me linjën hekurudhore të paruajtur me barriera dhe sinjale me drite të kuqe.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet sapo përfundojmë këtë manovër, nuk është nevoja të ruajmë distancën e sigurisë me mjetin që sapo parakaluam.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që hapësira e parakalimit rritet nëse gjatësia e mjeteve që kryejnë këtë manovër është e madhe.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke u vendosur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet mbi vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet edhe në rastin kur mjetet janë me dy rrota.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me shiritat verdhë e zi të vizatuar në bordurën e trotuarit.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet qëndrimi në korsinë e emergjencës për një maksimum kohor prej 12 orësh.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të përshkohen kthesat me shpejtësi më të ulët se në kushte normale.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të thajmë pjesët e jashtme të xhamit të përparmë.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të përdoren gjithmonë fenerët verbues (dritat e largësisë) natën, brenda dhe jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të sinjalizojë pengesën në rrugët jashtë qytetëse nëpërmjet sinjalit që paralajmëron mjet të ndaluar (trekëndëshi rrezikut).

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të të ndezë fenerët, për të njoftuar këmbësorët se ata nuk kanë përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar gjithmonë, sapo të ndizen dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë është gjithmonë i lejuar kur transportojmë të sëmurë rëndë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet brenda qendrave të banuara, por vetëm ditën.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i ndaluar vetëm në autostrada

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse rrit përqendrimin

Lista e testeve