Pyetja 1/30

Testi 35

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sinjalizojë marrjen e kthesës duke nxjerrë krahun jashtë dritares.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të lehtësojë hyrjen në rrugë të mjeteve që dalin nga një garazh apo parkim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 100 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të mos ndryshojmë korsinë e lëvizjes në mënyrë të papritur.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar kur afrohemi në një kryqëzim të pajisur me semaforë.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e autostradës dhe linjës hekurudhore në të njëjtin plan rrugor.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur një mjet ka ndaluar para "KALIMIT NË NIVEL" në pritje se po kalon treni.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur jemi në një rrugë me trafik të dendur dhe të ngadaltë.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke u vendosur në korsinë e majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar nëse ka sinjalizimin "RRETHQARKULLIM", të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, në kryqëzime, mund të kryejmë manovrën në vijën tërthore të ndalimit.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit lejohet si rregull, përgjatë krahut të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar mbi shinat e tramvajeve.

Lista e testeve

Gjatë pushimit të mjetit në një të përpjetë (pjerrësi ngjitëse), duhet të kujdesemi që leva e marshit të ingranohet në marshin me të lartë (të katërtin ose të pestin).

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë mjete që lëvizin me zinxhirë që nuk kalojnë masën 7000 kg.

Lista e testeve

Në autostrada mund të përdorim korsinë e shpejtimit dhe korsinë emergjencës për parakalim.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të rritet shpejtësia e lëvizjes por, brenda kufijve të lejuar nga sinjalistika përkatëse.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të zbatohen normat e sjelljes në rrugë.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të qarkullojmë me shpejtësi të madhe në rrugë që të mos krijohet pengesë për trafikun.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të ndalojë në çdo rast të gjitha mjetet që afrohen.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm natën, gjatë pushimit jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues vetëm kur mjeti që është përpara është një autoveturë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për lejedrejtimi

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga ushqimi i rregullte

Lista e testeve