Pyetja 1/30

Testi 34

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të aktivizojë dritat e pasme kundër mjegullës.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t’u japë përparësi vetëm mjeteve që janë në sensin e tij të lëvizjes.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në orët e natës.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në vazhdimësi të sinjaleve rrugore, çfarëdo lloji që të jenë.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të përqendrohet vëmendja vetëm për kufijtë maksimale të shpejtësisë.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të parakalosh një mjet me dy rrota nëse për të kryer këtë manovër duhet të futesh në korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e dritave pulsuese të verdha.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të veprojmë në kryerjen e manovrës në një kohë sa më të shkurtër.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që të kemi fushëpamje të mjaftueshme për të kryer atë pa rrezik.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që drejtuesi i mjetit që do të parakalojmë ka ndezë sinjalin e djathtë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të kemi sistemin e frenimit në kushte teknike optimale.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet pa qenë nevoja të ngadalësojmë nëse kryqëzimi na duket i lirë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në autostrada është i ndaluar, përjashtuar rastet e emergjencës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në tunele.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti mund të vendoset me rrotat e krahut të djathtë mbi trotuar, nëse tepron hapësirë e mjaftueshme për kalimtarët.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të ndalosh për të marrë pasagjerë sa herë që dikush e kërkon një gjë të tillë.

Lista e testeve

Në autostrada mund të përdorim korsinë e shpejtimit dhe korsinë emergjencës për parakalim.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të kontrollohen pasqyrat anësore të mjetit përpara se të kryejmë manovrën për ndryshimin e korsisë së lëvizjes.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse lihen të hapura dyert e mjetit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet si rregull, në kryqëzime të respektojë sinjalet e përparësisë.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё ndezjes së sinjalit të drejtimit.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm në rastet kur duam të kthehemi majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të shuajë dritat e kruskotit dhe të ndezë dritat e kabinës

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit rrit aftësinë e përqëndrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson veprimin kundër lodhjes

Lista e testeve