Pyetja 1/30

Testi 33

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të sigurohet që rruga është e lirë, duke kontrolluar edhe me pasqyrat e mjetit.

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet t’u japë përparësi mjeteve që qarkullojnë në rrugë.

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet që pasi fute në qarkullim, ta mbajmë sinjalin e drejtimit sa më gjatë të ndezur deri sa të arrijmë njëfarë shpejtësie të përshtatshme.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh trafikun.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 80 km/orë për motorët me kosh me djegie të brendshme, me cilindratë nën 250 cc.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje të përshtatshme për kushtet dhe ngarkesën e trafikut.

Lista e testeve

Në një rrugë mund të qarkullojmë mbi linjat e tramvajeve kur janë në nivel me rrugën, por pa penguar qarkullimin e tramvajeve.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të zbatohen rigorozisht normat e sjelljes në qarkullim.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në kushtet e trafikut të dendur në një karrexhatë me tri korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit nuk varet nga gjatësia e mjeteve që marrin pjesë në manovër.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të vlerësojë diferencën mes shpejtësisë se mjetit të tij dhe mjetit që do të parakalojë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të ndezë dritat e emergjencës për të treguar që rruga është e lirë.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa i dhënë përparësi këmbësorëve, nëse semafori ka të ndezur dritën jeshile.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju dhënë përparësi mjeteve që dalin nga rruga ku duam të hyjmë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në zonat urbane në rast shiu.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në anë të karrexhatës në raste shiu të fortë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të kryqëzimeve të rregulluara me semafor.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet të bëhen gara shpejtësie.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të manovrohet fort për të shmangur mjetet e ndalura.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen tё pёrdoren gjatё drejtimit të mjetit, kur nuk kërkojnë përdorimin e duarve.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse respektohen të gjitha rregullat e përparësisë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rregullimi me impiante semaforike i kryqëzimeve.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të mbaj shtypur borinë gjatë gjithë kohës pranë vendkalimit tё këmbësorëve.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i ndaluar në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një situatë të mundshme rreziku.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur do të kryejmë manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse verteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse ndryshon reflekset dhe koordinimin e lëvizjeve

Lista e testeve