Pyetja 1/30

Testi 32

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të qarkullojë gjithmonë në rreshta paralele në rrugët me dy korsi dhe me një sens lëvizje për qarkullimin.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të lëmë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të aktivizojë frenën e dorës (qëndrimit).

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh shpejtësinë e mjeteve që vijojnë pas nesh.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 60 km/orë për kamionët me rimorkio (autotrenat).

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur fushëpamja është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes, pasi u kemi dhënë përparësi të tjerëve.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar gjithmonë, në karrexhata me të paktën dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur kryejmë manovrën e lëvizjes prapa.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur fushëpamja është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të sinjalizojmë manovrën me sinjalin tregues të krahut të majtë.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që hapësira e parakalimit zvogëlohet kur mjeti që duam të parakalojmë e rrit shpejtësinë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë duhet të ruhet në varësi me peshën e ngarkesës që kemi në mjet.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa krijuar rrezik apo pengesë për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar gjithmonë, në zonat e ngarkim - shkarkimit të mjeteve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në një rrugë qytetëse me pjerrësi zbritëse (tatëpjetë).

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve mbi ishujt e trafikut.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të pastrohet radiatori nga lëngu ftohës.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur shfaqet edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogla, nëse gomat janë shumë të konsumuara.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të kalohen me kujdes, sidomos zonat e rrugës ku nuk bie dielli.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të ndalojmë gjithmonë para "KALIMEVE NË NIVEL" pa barriera para se të kalohen shinat hekurudhore.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të ulë shpejtësinë e lëvizjes kur në rrugë lëvizin fëmijë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të parakalojë një mjet tjetër që ka ndaluar për t’u dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm kur pozicionojmë mjetin në zonat e parkimit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i ndaluar në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm vetëm kur kryejmë kthimin nga e majta.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve