Pyetja 1/30

Testi 31

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të çaktivizojë paraprakisht frenin e dorës.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të kërkojmë e të pyesim punonjësin e trafikut nëse lejohet parkimi në atë vend.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të distancës së fushëpamjes.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 90 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në orët e ditës.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të drejtohet mjeti në mënyrë të përshtatshme, sipas kushteve të rrugës.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi në rrjedhën e trafikut.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur ndodhet midis barrierave ose gjysmëbarrierave kur ato do fillojnë të ulen.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi nëse kryqëzimi është i rregulluar me sistem semaforik.

Lista e testeve

Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga shpejtësia e vogël e mjetit që do të parakalojmë.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që një mjet që po tërheq një rimorkio nuk duhet të parakalohet në një rrugë në zbritje me pjerrësi të fortë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga përqendrimi i drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga numri i korsive të rrugës.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të ndalojmë gjithmonë para se të kryejmë manovrën e kthimit nga e majta.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e lëvizjes për këmbësorët.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e përshtatura për pushim, kur rruga është e ndarë me korsi.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar përmban detyrimin, që kur dalim nga parkimi, t’i japim përparësi mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndeshet më pak kur lëvizim me goma të konsumuara.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjate drejtimit të mjetit në rrugë interurbane dytësore.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të ndalohet gjithmonë para vendkalimeve të këmbësorëve.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse bëhen gara shpejtësie në rrugë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të të ndalojë edhe kur është ndezur semafori jeshil, nëse një këmbësor tenton të kapërcejë rrugën.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё ndezjes së sinjalit të drejtimit.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm kur ka mjegull.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të ndryshojmë korsinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues për sëmundje që e pengon drejtimin e mjetit, i ndalohet të drejtojë mjet

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse mund të shkaktojë përgjumje të drejtuesit të mjetit

Lista e testeve