Pyetja 1/30

Testi 30

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të sigurohet që pushimi i mjetit në atë vend është i lejuar.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 50 km/orë në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 70 km/orë për motorët me cilindratë nën 150 cc, kur kanë motor me djegie të brendshme.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autobusët.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes së mjetit pa sinjalizuar më parë manovrën.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur një kryqëzim është i paralajmëruar nga sinjali "KRYQËZIM ME TË DREJTË PËRPARËSIE".

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet t’i japim gjithmonë përparësi vetëm mjeteve që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi në rrugët interurbane me tri korsi për çdo sens lëvizje, nëse kryqëzimi është i rregulluar me sinjalistikën horizontale përkatëse.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që drejtuesi i mjetit që do të parakalojmë ka ndezë sinjalin e djathtë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që ta lehtësojë manovrën e parakalimit të mjetit tjetër.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa krijuar rrezik apo pengesë për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar që si rregull, të lemë qendrën e kryqëzimit në krahun tonë të djathtë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në kurrize rruge.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në afërsi të kthesave, në çdo kategori rruge.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me vijën që kufizon vendqëndrimin e mjeteve në anë të trotuarit.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të rrisim shpejtësinë në mënyrë që ta përshkojmë rrugën në një kohë te shkurtër.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të shmangen frenimet e papritura e të pakontrolluara.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë funksionimin e fshirëseve të xhamave.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë funksionimin e mirë të sistemit të drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të lirojë menjëherë karrexhatën, sapo të mundet.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur po futemi në një karrexhatë përmes korsisë së shpejtimit.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur ndalojmë për shkak të ndërprerjes së qarkullimit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit, të cilit është e detyrueshme t’i nënshtrohet

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga ushqimi i rregullte

Lista e testeve