Pyetja 1/30

Testi 29

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të vendosë paraprakisht kaskën mbrojtëse kur drejton një motor.

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të futet në rrjedhën e trafikut dhe pastaj të ndezim sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në pjesë rruge, anash të cilave ka ndërtesa.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të çdo rasti që i paraqitet një sinjal rrugor.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 90 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në anën e djathtë të karrexhatës me dy sense dhe një korsi për sens dhe në afërsi të kufirit të djathtë të saj.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet t’i biem borisë, në qendrat urbane, sa herë që e mendojmë.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të parakalosh një mjet me dy rrota nëse për të kryer këtë manovër duhet të futesh në korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi përgjatë korsive të shpejtimit.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur në rrugët malore kemi përpara një autobus të linjës.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi i mjeteve me dy rrota pa motor, por pa kaluar në sensin e kundërt të rrugës (nga mjetet që vijnë përballë).

Lista e testeve

Distanca e sigurisë nuk varet nga drejtuesi i mjetit.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju afruar sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet mbi vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e parkimit të lejuar.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në afërsi të sinjaleve rrugore në çdo rast.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të montohen zinxhirët nëse parashikohet që rruga do bëhet e pakalueshme.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet në nisje të rritet shpejtësia në maksimum.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të ndalohet në çdo rast në prani të sinjalit "jep përparësi".

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë funksionimin e pajisjeve të sinjalizimit dhe të ndriçimit.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të lirojë menjëherë karrexhatën, sapo të mundet.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar edhe kur mjeti është në parkim.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё njё defekti në sistemin e frenimit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i ndaluar në tunele.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtoje mjete, vetëm nëse përdor lëndë narkotike të lehta të lehta

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues

Lista e testeve