Pyetja 1/30

Testi 28

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sistemojë objektet e mundshme brenda mjetit për të shmangur zhvendosjen e tyre gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet para nisjes për udhëtim, të kontrollojë gjendjen e gomave.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të ingranojë levën ndryshimit të shpejtësisë në marshin më të lartë.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të distancës së fushëpamjes.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 80 km/orë në rrugët interurbane dytësore.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të qëndrosh mbi shinat hekurudhore.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të tejkalosh gjithmonë shpejtësinë 60 km/orë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur ndodhet midis barrierave ose gjysmëbarrierave kur ato do fillojnë të ulen.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që fushëpamja të jetë e mjaftueshme.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që mjeti që parakalohet duhet të jetë më i shkurtër se mjeti që kryen parakalimin.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është në varësi të madhësisë së cilindratës së motorit të mjetit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të mos e bllokojmë sensin e kundërt të lëvizjes në të cilën po hyjmë.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju afruar sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me sinjalin vertikal "NDALIM PUSHIMI".

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me sinjalin "PARKIM".

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të jetë me motor të fikur.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet qenë pjerrësitë zbritëse (tatëpjeta) të vendoset leva e marsheve në pozicionin neutral dhe të kontrollohet shpejtësia nëpërmjet frenave.

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse nuk respektohet distanca e sigurisë nga njëri mjet në mjetin tjetër.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të përdorësh ditën fenerët jo verbues.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të ulë shpejtësinë dhe të ndalojë kur në rrugë ka njerëz që shfaqin shenja hutimi.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm edhe për mjetet me dy rrota në çdo rast gjatë pushimit dhe qëndrimit.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm në rastet kur duam të kthehemi majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur ndalojmë për shkak të ndërprerjes së qarkullimit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të këndshëm dhe me pak të mërzitshëm udhëtimin

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse rrit përqendrimin

Lista e testeve