Pyetja 1/30

Testi 27

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të shkelë pedalin e gazit sa më shumë, që të shfrytëzojmë në nisje fuqinë e motorit dhe fërkimin e rrotave me tokën, mundësisht sa të dëgjohet një fishkëllimë e gomave.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sinjalizojë marrjen e kthesës duke nxjerrë krahun jashtë dritares.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet që në rrugët me pjerrësi të fortë në qytet, ta pozicionojë mjetin me rrotat drejtuese të kthyera nga ana e trotuarit ngjitur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje duke mbajtur parasysh vetëm plotësimin e kushteve fizike për drejtim.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që duan të kthehen nga e majta.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur dalim nga garazhi apo vendpushimi i mjetit dhe duam të hyjmë në rrjedhën e trafikut.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta në prani të sinjalit "JEP PËRPARËSI".

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në korsitë e ngadalësimit.

Lista e testeve

Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga gjendja e keqe teknike e dritave të pozicionit.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që sinjalizimi rrugor e lejon atë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga numri i korsive të rrugës.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të veprojmë fort mbi pedalin e frenave dhe të ingranojmë marshin më të lartë për lëvizje.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke sinjalizuar në kohën e duhur kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e përshtatura për pushim, kur rruga është e ndarë me korsi.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në çdo rast, në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada automjetet që nuk kanë certifikate kontrolli teknik.

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit.

Lista e testeve

Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit kur kjo rezulton nga certifikata mjekësore e lëshuar për pajisjen me lejedrejtimi.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse qarkullojmë në rrugë urbane me një mjet që tërhiqet nga kafshët.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë funksionimin e pajisjeve të sinjalizimit dhe të ndriçimit.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm kur ka mjegull.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm natën, gjatë pushimit jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur ndjekin një mjet tjetër në distancë të afërt.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i ndaluar vetëm në fundjavë

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me pije joalkoolike

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij përmirësim të gjithë aftësive psikike

Lista e testeve