Pyetja 1/30

Testi 26

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet te sinjalizojë vazhdimisht me bori kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet në qendrat e banuara ku s’ka trotuar, ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta pa lënë fare hapësirë.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të ingranojë levën ndryshimit të shpejtësisë në marshin më të lartë.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të gjendjes teknike të automjetit.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të ngarkesës që ka në automjet.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në kthesa.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të rregullojmë shpejtësinë në përputhje me karakteristikat dhe kushtet e rrugës.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e korsive të shpejtimit.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet që kjo manovër të kryhet nga krahu i majtë, si rregull i përgjithshëm.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që të kemi hapësirë të lirë të mjaftueshme për kryerjen e sajë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë duhet të ruhet në varësi me peshën e ngarkesës që kemi në mjet.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të vendosemi në korsinë e mesit të gjysmëkarrexhatës dhe sipas rastit, mund të kthehemi djathtas ose majtas.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke sinjalizuar në kohën e duhur kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendin ku janë vendosur kazanët e mbeturinave në rrugë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar mbi vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në një rrugë qytetëse me pjerrësi zbritëse (tatëpjetë).

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë ciklomotorët.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet në rast mjegulle të përdorim fenerët joverbues.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të ecet sa më pranë bordurave (barrierave) anësore të rrugës.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të ushtrohesh në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të para sinjalizohet zënia e karrexhatës nëpërmjet sinjalit "STOP".

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të ulë shpejtësinë dhe të ndalojë kur në rrugë ka njerëz që shfaqin shenja hutimi.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar edhe kur mjeti është në parkim.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm në kohën kur ndizen edhe dritat e rrugëve.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm edhe ditën, brenda qendrave të banuara, kur kryejmë manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson veprimin kundër lodhjes

Lista e testeve