Pyetja 1/30

Testi 25

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh.

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të shkelë pedalin e gazit deri në fund dhe të lirojmë menjëherë pedalin e friksionit që të niset sa më shpejt.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sinjalizojë marrjen e kthesës duke nxjerrë krahun jashtë dritares.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur fushëpamja është e kufizuar.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në kthesa.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia natën, kur këmbehemi me automjetet e tjera.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me karrexhata të pavarura.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar gjatë gjithë kohës kur qarkullohet në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë duke u mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar në karrexhatat me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që sinjalizimi rrugor e lejon atë.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që hapësira e parakalimit rritet nëse gjatësia e mjeteve që kryejnë këtë manovër është e madhe.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga reflekset e drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të ndalojmë gjithmonë para se të kryejmë manovrën e kthimit nga e majta.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, mjafton të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit.

Lista e testeve

Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet është i ndaluar vetëm nëse shkakton rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me sinjalin "RRUGË E LIRË".

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të vendoset, gjithmonë, vetëm në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në autostrada mund të përdorim korsinë e shpejtimit dhe korsinë emergjencës për parakalim.

Lista e testeve

Në autostrada korsia e emergjencës mund të përdoret për lëvizjen e mjeteve kur trafiku është shumë i rënduar.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të kontrollohet që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë të gjithë normalisht.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të hysh në rrugë me rrotat e mjetit të ndotura me baltë.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të ushtrohesh në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 20 metrash.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur gjatë lëvizjes mjetet nuk ruajnë distancën e sigurisë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur futemi në korsinë e parakalimeve.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë në çdo rast

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga edhe nga abuzimi me qumësht

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij vetëm zhdukjen e ndjesisë së të përzierit

Lista e testeve