Pyetja 1/30

Testi 22

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të mbajë gjithmonë dorën e djathtë mbi levën e marshit gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të lehtësojë hyrjen në rrugë të mjeteve që dalin nga një garazh apo parkim.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi vetëm që nuk ka sinjale ndalimi për qëndrimin dhe pushimin e mjeteve.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh madhësinë e motorit të mjetit që po drejtojmë.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh vlerën maksimale të peshës së treguar në lejeqarkullimin e mjetit.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 90 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar kur afrohemi në një kryqëzim të pajisur me semaforë.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar gjatë gjithë kohës kur qarkullohet në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet nëse vendosemi në rresht të gjatë mjetesh, të mos i bllokojmë hyrjet anësore të rrugës.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të mbajmë parasysh nëse sinjalizimi rrugor e lejon këtë manovër.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet nuk duhet ta shtojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që të kemi hapësirë të lirë me mjetin përpara të paktën 3 (tre) metra.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të vendosemi në korsinë e mesit të gjysmëkarrexhatës dhe sipas rastit, mund të kthehemi djathtas ose majtas.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke mos e bllokuar sensin e kundërt të rrugës ku po hyjmë.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, mjafton të sigurohemi që korsitë të jenë të ndara me njëra tjetrën me vijë të pandërprerë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar përpara hyrjeve private të garazheve apo parkimeve.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me vijë të verdhë të pandërprerë që kufizon zonën brenda të cilës është shënuar fjala "BUS" (autobus).

Lista e testeve

Gjatë pushimit në rastet kur nuk ka trotuar, mjeti duhet të vendoset duke lënë një hapësirë të paktën një metër për kalimtarët.

Lista e testeve

Në autostrada në rastin kur të duhet të dalësh prej saj, duhet të pozicionohesh në korsinë e ngadalësimit.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të ruhet distancë sigurie sa më e madhe nga mjetet e tjera.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të montohen zinxhirët në rrotat e pasme, edhe pse tërheqja është e përparme.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të dëmtosh veprat e artit dhe impiantet që i përkasin rrugës.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të hysh në rrugë me rrotat e mjetit të ndotura me baltë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të mbaj shtypur borinë gjatë gjithë kohës pranë vendkalimit tё këmbësorëve.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm natën, gjatë pushimit jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një parakalim, ditën dhe natën.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve