Pyetja 1/30

Testi 21

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet gjatë drejtimit, mund të bisedojë me pasagjeret, duke kthyer kokën pas.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të qarkullojë me fenerët joverbues të rregulluar dhe të orientuar në mënyrë të tillë që të shohin lart.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të aktivizojmë frenin e dorës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh vetëm sigurinë e ngarkesës që po transportojmë.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në raste shiu të dendur.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në kushtet e trafikut të dendur në karrexhatat me dy korsi, për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar gjithmonë, kur lëvizim në rrugët autostradale.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet t’i biem borisë, në qendrat urbane, sa herë që e mendojmë.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi përgjatë korsive të shpejtimit.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi nëse mjeti që parakalojmë është një motor me kosh.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që hapësira e parakalimit zvogëlohet nëse mjeti që po parakalojmë e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është në varësi të gjatësisë së mjetit përpara.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e djathta, si rregull duhet të zhvendosemi pranë kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke sinjalizuar në kohën e duhur kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit lejohet 10 deri në 15 minuta kur e gjykon drejtuesi i mjetit se nuk ka problem për qarkullimin.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në një rrugë qytetëse me pjerrësi zbritëse (tatëpjetë).

Lista e testeve

Gjatë pushimit në vendet e lejuara për parkim, mjeti duhet të vendoset sipas sinjalizimit horizontal të përcaktuar.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të ruhet distancë sigurie sa më e madhe nga mjetet e tjera.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet ndjeshëm distanca e sigurisë.

Lista e testeve

Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit kur kjo gjë është kushtëzuar gjatë lëshimit të lejedrejtimit dhe është e shënuar në të.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të parkosh mjetin, natën, jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e kufizuesve anësore të rrugës.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë mungesa e kthesave të rrezikshme.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё aktivizimit të motorinos.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit gjatë qarkullimit ditën është i lejuar vetëm në raste emergjence.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të ndryshojmë korsinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson aftësinë dëgjimore dhe shikimin

Lista e testeve