Pyetja 1/30

Testi 20

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet gjatë drejtimit, mund të bisedojë me pasagjeret, duke kthyer kokën pas.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet në udhëtimet e gjata të bëjë ndalesa të ndërmjetme.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh vetëm sigurinë e personave qe transportohen.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në pjesë rruge me fushëpamje të kufizuar.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në kthesa.

Lista e testeve

Mjetet me motor mund qarkullojnë në rreshta paralele në afërsi të kryqëzimeve të rregulluar me semafor ose punonjës trafiku.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet që nëse semafori është jeshil, të shtojmë shpejtësinë dhe të lirojmë sa më shpejt kryqëzimin pa shikuar as majtas e as djathtas.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e mbikalimeve hekurudhore.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në korsitë e ngadalësimit.

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi nëse mjeti që parakalojmë është një motor me kosh.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit ndaj motorëve, mund të parakalojmë edhe nga e djathta.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ka lidhje edhe me shpejtësinë e lëvizjes së mjetit që kemi para.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të kthehemi në afërsi të qendrës së kryqëzimit duke e lenë atë djathtas.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të vendosemi sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në afërsi të sinjaleve rrugore nëse bëhet pengesë për shikueshmërinë e tyre.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me sinjalin vertikal "NDALIM QËNDRIMI".

Lista e testeve

Gjatë pushimit në vendet e pushimit me orar, duhet të aktivizojmë treguesin e orarit (diskun orar aty ku aplikohet).

Lista e testeve

Në autostrada në rast defekti të mjetit, duhet të vendosim trekëndëshin e rrezikut 100 m prapa mjetit, kur mjetin nuk mund ta çojmë në korsinë e emergjencës.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të montohen të paktën ne rrotat aktive zinxhirët ose duhet të kemi goma dëbore.

Lista e testeve

Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit kur është shënuar ne lejedrejtimin, detyrimi për drejtuesin e mjetit që të përdorë ato për shikimin.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të parakalohet në tunele të rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizje, kur fushëpamja është e kufizuar.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e baltës në sipërfaqen rrugore.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e pistave të biçikletave.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesi tё ndezjes së dritave të brendshme të kabinës së mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i ndaluar në tunele.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur ndalojmë në semafor.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse verteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë mjet nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve