Pyetja 1/30

Testi 19

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të aktivizojmë frenin e dorës.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të lëmë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të aktivizojë frenën e dorës (qëndrimit).

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga ka akull.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në kthesa.

Lista e testeve

Në një rrugë me dy karrexhata, duhet të përdorim karrexhatën e djathtë për lëvizjeje dhe të majtën për parakalime.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur duam të futemi nga një rrugicë private në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të mos futemi në kryqëzim nëse nuk jemi të sigurt që mund ta lirojmë zonën e kryqëzimit në kohën e duhur.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në prani të sinjalit "NDALIM I SINJALIZIMIT ZANOR".

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar t’i rrijë sa më ngjitur mjetit që po parakalon që të zërë hapësirë sa më të vogël.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që një mjet që po tërheq një rimorkio nuk duhet të parakalohet në një rrugë në zbritje me pjerrësi të fortë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga sistemi i ushqimit të automjetit.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të kujdesemi që të përdorim gjithmonë goma të pa konsumuara.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju dhënë përparësi mjeteve që dalin nga rruga ku duam të hyjmë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit nuk duhet të shkaktojë pengesa për qarkullimin.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, është i lejuar në kurrize rruge për një kohë të shkurtër.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar përpara hyrjeve private të garazheve apo parkimeve.

Lista e testeve

Në autostrada nuk mund të qëndrohet më shume se tre orë në korsinë e emergjencës.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të frenojmë energjikisht në çdo rast.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të ecet sa më pranë bordurave (barrierave) anësore të rrugës.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të largojë nga rruga ngarkesën që ka rënë, sa më shpejt të jetë e mundur.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të lirojë menjëherë karrexhatën, sapo të mundet.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të sinjalizojë bllokimin e kamionit me pajisje të fiksuara akustike.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm kur mjeti gjendet në korsinë e emergjencës.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm natën jashtë qendrave të banuara edhe kur ndriçimi publik është i mjaftueshëm.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm vetëm kur ndalojmë në krahun e majtë të rrugës.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit, të cilit është e detyrueshme t’i nënshtrohet

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i ndaluar vetëm në autostrada

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit

Lista e testeve