Pyetja 1/30

Testi 18

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet në udhëtimet e gjata të bëjë ndalesa të ndërmjetme.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të aktivizojë frenën e dorës (qëndrimit).

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet që në orët e mbrëmjes të lërë gjithmonë ndezur dritat e pozicionit edhe pse është jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende qe frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për motorët mbi 150 cm³.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me karrexhata të pavarura.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të zbatohen rigorozisht normat e sjelljes në qarkullim.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e gjysmëbarrierave.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur jemi në afërsi të kryqëzimeve të rrugëve të rregulluar me semaforë.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që në karrexhatën që ka sens të kundërt të lëvizjes, nuk ka mjete.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të zhvendoset sa më në qendër të karrexhatës për të qenë i sigurt.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga shpejtësia e mjetit që po na ndjek pas.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju dhënë përparësi mjeteve që dalin nga rruga ku duam të hyjmë.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, mjafton të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet përballë sinjaleve rrugore nëse bëhet pengesë për dukshmërinë e tyre.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me vijë të verdhë të pandërprerë që kufizon zonën brenda të cilës është shënuar fjala "BUS" (autobus).

Lista e testeve

Gjatë pushimit në rastet kur nuk ka trotuar, mjeti duhet të vendoset duke lënë një hapësirë të paktën një metër për kalimtarët.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autotrenat.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të rritet shpejtësia e lëvizjes por, brenda kufijve të lejuar nga sinjalistika përkatëse.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të ecet sa më pranë bordurave (barrierave) anësore të rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të drejtojë mjetin gjithmonë në mes të rrugës dhe mbi vijat ndarëse të korsive.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë fillimi i shiut në pjesët e thata e me pluhur të rrugës.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të bëjë shumë kujdes kur në to, qarkullojnë fëmijë.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar natën, për të lejuar identifikimin e mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm në kohën kur ndizen edhe dritat e rrugëve.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse verteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit

Lista e testeve