Pyetja 1/30

Testi 16

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të aktivizojë dritat e pasme kundër mjegullës.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të përshkojë pjesët e rrugës në zbritje me levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të aktivizojë frenën e dorës (qëndrimit).

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autoveturat.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në kryqëzime kur kemi mjete që kanë përparësi ndaj nesh.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje sipas gjatësisë së rrugës që përshkojmë.

Lista e testeve

Në një rrugë me tre korsi dhe me dy sense lëvizjeje, korsia e mesit është e përcaktuar për parakalime.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë kur karrexhata ka një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të ndalosh për pak çaste mjetin përgjatë kufirit të djathtë në një karrexhatë me një sens lëvizje për qarkullimin.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur qarkullimi është i ngadaltë dhe mund të parakalojmë pa prekur vijën gjatësore të anës së rrugës.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur kryhet kundrejt motorëve dhe ciklomotorëve por pa dalë nga korsia.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit në autostrada, mund të përdorim edhe korsitë e krahut të djathtë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes është e nevojshme të përdorim në çdo rast edhe sinjalizimin akustik (me bori).

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke dhënë gjithmonë përparësi mjeteve që vijnë nga e majta.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në kurrize rruge.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar e ndalon në çdo rast pushimin e mjeteve në afërsi të tij.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të jetë i vendosur sa më afër bordurës së trotuarit.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada mjetet me ngarkesa të hapura, të pa sistemuara mirë dhe që mund të derdhen.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të tregojmë kujdes pasi zvogëlohet fërkimi midis gomave dhe sipërfaqes së rrugës.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të frenohet energjikisht.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rruga e ndarë në korsi.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të hysh në rrugë me rrotat e mjetit të ndotura me baltë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të parakalojë një mjet tjetër që ka ndaluar për t’u dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit të mos vënies sё rripit të sigurimit.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm në rastet e mjegullës së fortë, bashkë me dritat kundër mjegullës.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, me intervale të shkurtra, lejohet vetëm kur transportojmë të sëmurë rëndë ose të aksidentuar.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse verteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga ushqimi i rregullte

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse mund të shkaktojë përgjumje të drejtuesit të mjetit

Lista e testeve