Pyetja 1/30

Testi 15

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të fikim gjithmonë dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të kërkojmë e të pyesim punonjësin e trafikut nëse lejohet parkimi në atë vend.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet në qendrat e banuara ku s’ka trotuar, ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta pa lënë fare hapësirë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh fuqinë e motorit të mjetit që jemi duke drejtuar.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende qe frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 90 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të kihen parasysh dispozitat ligjore në qarkullim.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të zbatohen rigorozisht normat e sjelljes në qarkullim.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të kemi kujdes vetëm për automjetet që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të sigurohet që ka distancë të mjaftueshme, duke vlerësuar edhe shpejtësinë e automjetit që vjen nga sensi i kundërt.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar t’i afrohet sa më shumë mjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që të kemi hapësirë të lirë me mjetin përpara të paktën 3 (tre) metra.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është e barabartë me distancën që na krijon fushëpamja.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy korsi lëvizje me dy sense, duhet të vendosemi afër mesit (aksit) të karrexhatës dhe si rregull duhet të lëmë qendrën e kryqëzimit djathtas.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në gjysmëkarrexhata me tre korsi për sens lëvizjeje, për t’u kthyer nga e majta duhet të vendosemi në korsinë e mesit.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet aty ku ka sinjalizime horizontale të përzgjedhjes së korsive.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në rastet kur ka më shumë se dy pasagjerë për të zbritur nga automjeti.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në tunele.

Lista e testeve

Në autostrada hyrja nga korsia e shpejtimit bëhet duke u dhënë përparësi mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të përshkohen të tatëpjetat (pjerrësitë zbritëse) e forta me levën e marshit në pozicionin neutral dhe duke përdorur vazhdimisht frenat.

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të frenoni menjëherë.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse respektohen kufijtë e shpejtësisë.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të kalojë më përpara këmbësorëve, sepse ai ka përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të mbaj shtypur borinë gjatë gjithë kohës pranë vendkalimit tё këmbësorëve.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues nëse ka rrezik të verbojnë drejtuesit e mjeteve në karrexhatën tjetër.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të arritur vendin e parë të qëndrimit

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të mbajë një shpejtësi të lartë për të ruajtur vëmendjen dhe të arrijë shpejt në destinacion

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndryshon aftësitë e përqëndrimit dhe të vëmendjes në drejtim

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i ndaluar vetëm në autostrada

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij përmirësim të gjithë aftësive psikike

Lista e testeve