Pyetja 1/30

Testi 14

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sistemojë objektet e mundshme brenda mjetit për të shmangur zhvendosjen e tyre gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t’u japë përparësi vetëm mjeteve që janë në sensin e tij të lëvizjes.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet që në rrugët me pjerrësi të fortë në qytet, ta pozicionojë mjetin me rrotat drejtuese të kthyera nga ana e trotuarit ngjitur.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 50 km/orë për motomjetet, kur janë të ngarkuar me lëndë të rrezikshme, jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në rastet kur moti është me mjegull.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë.

Lista e testeve

Në një rrugë me katër karrexhata, ato të mesit janë të rezervuara për parakalime.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje mund të përdorin të dyja korsitë për parakalime sipas dëshirës.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të vendosemi në një rresht mbas mjeteve të tjera edhe kur drejtojmë një mjet me dy rrota.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti që kemi prapa nuk ka filluar edhe ai këtë manovër.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të mos e shtojë shpejtësinë në momentin e parakalimit.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga reflekset e drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga efektshmëria dhe siguria e sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet nga sistemi i ushqimit të automjetit.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në rastet kur ka më shumë se dy pasagjerë për të zbritur nga automjeti.

Lista e testeve

Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet në qendrat e banuara vetëm nga ora 800deri në 2000 të mbrëmjes.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me sinjalin "PARKIM".

Lista e testeve

Në autostrada qëndrimi i mjetit ndalohet përveç vendeve të parashikuara për këtë qëllim.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të rritet distanca e sigurisë me mjetin që lëviz para nesh.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet si rregull, të vazhdojmë lëvizjen me pedalin e friksionit të shkelur deri në fund.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet kur kthehet djathtas, të pozicionohet përgjatë anës së djathtë të rrugës.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë prania e ngushtimeve të rrugës, të pa sinjalizuara.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të sinjalizojë pengesën në rrugët jashtë qytetëse nëpërmjet sinjalit që paralajmëron mjet të ndaluar (trekëndëshi rrezikut).

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar natën, për të lejuar identifikimin e mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm nga perëndimi i diellit deri në agim.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i ndaluar në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë përderisa përdorimi i tyre nuk ndikon në gjendjen fizike e psikike të tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve