Pyetja 1/30

Testi 13

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të tregojë kujdes, ndaj lëvizjes së këmbësorëve.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet te sinjalizojë vazhdimisht me bori kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet në qendrat e banuara ku s’ka trotuar, ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta pa lënë fare hapësirë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në rrugët me pjerrësi të forta.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh shpejtësinë e mjeteve që kemi përpara.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 50 km/orë për motomjetet, kur janë të ngarkuar me lëndë të rrezikshme, jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë kur karrexhata ka një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta në prani të sinjalit "JEP PËRPARËSI".

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të lëvizim gjithmonë ngadalë.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në kthesat e rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në afërsi të spitaleve.

Lista e testeve

Nuk mund të parakalosh nëse, për të parakaluar, të duhet të kapërcesh vijën gjatësore të bardhë të pandërprerë të mesit të rrugës (teke ose e dyfishtë).

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy korsi lëvizje me dy sense, duhet të vendosemi afër mesit (aksit) të karrexhatës dhe si rregull duhet të lëmë qendrën e kryqëzimit djathtas.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta në kryqëzim, si rregull, të kryejmë kthimin pranë qendrës së kryqëzimit, duke e lenë atë djathtas.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke paralajmëruar në kohë kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet në vazhdimësi të "KALIMEVE NË NIVEL".

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet përballë sinjaleve rrugore nëse bëhet pengesë për dukshmërinë e tyre.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti mund të vendoset me rrotat e krahut të djathtë mbi trotuar, nëse tepron hapësirë e mjaftueshme për kalimtarët.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada autobusët me më shumë se 56 vende.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet, që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjate drejtimit të mjetit në rrugë interurbane dytësore.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të ndalohet në çdo rast në prani të sinjalit "jep përparësi".

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë funksionimin e fshirëseve të xhamave.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të të ndezë fenerët, për të njoftuar këmbësorët se ata nuk kanë përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm kur lëvizim në rrugë urbane.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë është lejuar në qendrat e banuara në kushtet e mjegullës së dendur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të mbajë një shpejtësi të lartë për të ruajtur vëmendjen dhe të arrijë shpejt në destinacion

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit, të cilit është e detyrueshme t’i nënshtrohet

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve