Pyetja 1/30

Testi 12

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh.

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të shkelë pedalin e gazit deri në fund dhe të lirojmë menjëherë pedalin e friksionit që të niset sa më shpejt.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 100 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autobusët.

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje që nuk shkakton pengesa dhe rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Mjetet me motor mund të qarkullojnë si në korsinë e djathtë ashtu dhe atë të mesit, në një rrugë me dy sense lëvizje dhe me tri korsi gjithsej.

Lista e testeve

Mjetet me motor mund të vendosen në rreshta paralele duke shfrytëzuar korsinë e shpejtimit.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kthesë në një rrugë me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur kryhet kundrejt motorëve dhe ciklomotorëve por pa dalë nga korsia.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur jemi në një rrugë me trafik të dendur dhe të ngadaltë.

Lista e testeve

Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga prania e mjeteve të ngadalta në rrugët me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga reflekset e drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të ndalojmë dhe të pozicionohemi në buzën e djathtë të karrexhatës, për t’u dhënë atyre përparësi edhe pse mund të jemi në ngjitje.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke sinjalizuar në kohën e duhur kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në çdo vend ku shkakton pengesa për trafikun.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar përgjatë rrugëve qytetëse me pjerrësi ngjitëse (e përpjetë).

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve mbi e bankina rrugësh, nëse nuk sinjalizohet ndryshe.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada motorët me cilindratë më të vogël se 150 cm³.

Lista e testeve

Në autostrada mund të përdorim korsinë e shpejtimit dhe korsinë emergjencës për parakalim.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet, që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet kur kthehet djathtas, të pozicionohet përgjatë anës së djathtë të rrugës.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e vajit mbi asfalt.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë prania e pistave të biçikletave.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar edhe kur mjeti është në parkim.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesi tё ndezjes së dritave të brendshme të kabinës së mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, me intervale të shkurtra, lejohet vetëm kur transportojmë të sëmurë rëndë ose të aksidentuar.

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga edhe nga abuzimi me qumësht

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga ushqimi i rregullte

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse rrit përqendrimin

Lista e testeve