Pyetja 1/30

Testi 11

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të çaktivizojë paraprakisht frenin e dorës.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të verë në veprim sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral(në afoljo).

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh fushëpamjen e rrugës.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme t’u japësh përparësi të gjitha mjeteve në kryqëzim.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në hapësirën e kryqëzimit, kur ndizet sinjali jeshil i semaforit.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e dritave të kuqe.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në afërsi të kopshteve dhe shkollave në çdo rast.

Lista e testeve

Nuk mund të parakalosh nëse, për të parakaluar, të duhet të kapërcesh vijën gjatësore të bardhë të pandërprerë të mesit të rrugës (teke ose e dyfishtë).

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar nëse nuk duken mjete përballë në korsinë e sensit të kundërt, në rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë është në varësi të gjatësisë së mjetit përpara.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të kthehemi në afërsi të qendrës së kryqëzimit duke e lenë atë djathtas.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju afruar sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në korsitë e rezervuara për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të "KRYQËZIMEVE NË NIVEL".

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në korsitë e rezervuara për qarkullimin e mjeteve të shërbimit publik.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autokarrot me peshë bosh mbi 400 kg.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të ndizen fenerët kundër mjegullës vetëm natën.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të mos përdoret asnjëherë efekti frenues i motorit.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse qarkullojmë në rrugë urbane me një mjet që tërhiqet nga kafshët.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë mungesa e sinjalizimit në kryqëzime.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të shtojë shpejtësinë e lëvizjes për ti kaluar ato sa më parë.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar gjithmonë, sapo të ndizen dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё njё defekti në sistemin e frenimit.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues nëse ka rrezik të verbojnë drejtuesit e mjeteve në karrexhatën tjetër.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues për sëmundje që e pengon drejtimin e mjetit, i ndalohet të drejtojë mjet

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga edhe nga abuzimi me qumësht

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij përgjumje

Lista e testeve