Pyetja 1/30

Testi 10

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të tregojë kujdes, ndaj lëvizjes së këmbësorëve.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet t’u afrohet kryqëzimeve duke ngadalësuar shpejtësinë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kthesa.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në pjesë rruge, anash të cilave ka ndërtesa.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë, në një karrexhatë me tri korsi dhe me një sens lëvizje, në rrugë interurbane.

Lista e testeve

Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur duam të futemi nga një rrugicë private në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e korsive të shpejtimit.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i një mjeti që ka hyrë në parakalim dhe ka zënë korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi përgjatë korsive të shpejtimit.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në karrexhatat e rrugëve me një sens lëvizje për qarkullimin.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të ndezim në kohë sinjalin e drejtimit.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta në kryqëzim, si rregull, të kryejmë kthimin pranë qendrës së kryqëzimit, duke e lenë atë djathtas.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të mos e bllokojmë sensin e kundërt të lëvizjes në të cilën po hyjmë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në autostrada është i ndaluar, përjashtuar rastet e emergjencës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet mbi vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët qytetëse me pjerrësi zbritëse (në tatëpjeta).

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autoveturat që tërheqin rimorkio kur kompleksi në tërësi (autoveturë+rimorkio) nuk e kalon masën 3,5 tonë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autokarrot me peshë bosh mbi 400 kg.

Lista e testeve

Në autostrada mund të përdorim korsinë e shpejtimit dhe korsinë emergjencës për parakalim.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë shtresa e ngrirë mbi sipërfaqe në rrugës.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të largojë nga rruga ngarkesën që ka rënë, sa më shpejt të jetë e mundur.

Lista e testeve

Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të të ndezë fenerët, për të njoftuar këmbësorët se ata nuk kanë përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm në tunelet e rrugëve, por vetëm kur tunelet janë të pandriçuar.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues gjatë këmbimit me mjete të tjera.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të arritur vendin e parë të qëndrimit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë mjet nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtoje mjete, vetëm nëse përdor lëndë narkotike të lehta të lehta

Lista e testeve