Pyetja 1/30

Testi 9

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet që nëse nuk ka vend për parkim, të parkojmë edhe para hyrjes të një garazhi.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh gjendjen e rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në orët e natës.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia kur rruga është me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me dy sense lëvizje dhe me tri korsi gjithsej, mund të lëvizin në rreshta paralele.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës tramvajet.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar gjithmonë, në karrexhata me të paktën dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në orët e vona të natës.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që fushëpamja të jetë e mjaftueshme.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të përdorim borinë (nëse lejohet) për të njoftuar mjetet që kemi përpara.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet pa qenë nevoja të ngadalësojmë nëse kryqëzimi na duket i lirë.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos krijojmë rrezik apo pengesa për ata që po lëvizin në korsinë ku duam të futemi.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, mjafton të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e përshtatura për pushim, kur rruga është e ndarë me korsi.

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në korsitë e rezervuara për qarkullimin e mjeteve të shërbimit publik.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të jetë i vendosur sa më afër bordurës së trotuarit.

Lista e testeve

Në autostrada është e ndaluar të marrësh pasagjerë edhe në stacionet e shërbimit.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të pastrohen mirë xhamat që i nevojiten drejtuesit të mjetit për shikueshmëri.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të shikojë në pasqyrën anësore përpara se të sinjalizojë ndryshimin e korsisë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të drejtojë mjetin gjithmonë në mes të rrugës dhe mbi vijat ndarëse të korsive.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të dëmtosh veprat e artit dhe impiantet që i përkasin rrugës.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё ndezjes së fenerëve të largësisë.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm deri gjysmë ore para lindjes së diellit nё kategoritë e rrugёve qё nuk bëjnë pjesë në autostrada dhe rruge interurbane.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë lejohet në tunele të zonave urbane me një sens lëvizjeje.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndryshon aftësitë e përqëndrimit dhe të vëmendjes në drejtim

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i lejuar në mungesë të pasagjerëve në mjet

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve