Pyetja 1/30

Testi 8

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të mbajë gjithmonë dorën e djathtë mbi levën e marshit gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet t’u afrohet kryqëzimeve duke ngadalësuar shpejtësinë.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të distancës së fushëpamjes.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 100 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 90 km/orë në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në anën e djathtë të karrexhatës me dy sense dhe një korsi për sens dhe në afërsi të kufirit të djathtë të saj.

Lista e testeve

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kthesë në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të bësh lëvizje zigzag dhe të ndryshosh në mënyrë të papritur korsinë.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit në rrugët urbane, duhet të kalojmë gjithmonë shpejtësinë 50 km/orë.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që hapësira e parakalimit është më e vogël, nëse parakalojmë një mjet me gjatësi të vogël.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që një mjet që po tërheq një rimorkio nuk duhet të parakalohet në një rrugë në zbritje me pjerrësi të fortë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ka lidhje edhe me shpejtësinë e lëvizjes së mjetit që kemi para.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga madhësia e konsumimit të gomave.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, mjafton të ketë goma të pa konsumuara.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në afërsi të pikave të karburantit ( më afër se 5 metra nga instalimet e destinuara për furnizim).

Lista e testeve

Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në qendrat e banuara kur nuk ka vijëzime të rrugës.

Lista e testeve

Gjatë pushimit në vendet e lejuara për parkim, mjeti duhet të vendoset sipas sinjalizimit horizontal të përcaktuar.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të pastrohen mirë xhamat që i nevojiten drejtuesit të mjetit për shikueshmëri.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit kur kjo rezulton nga certifikata mjekësore e lëshuar për pajisjen me lejedrejtimi.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse respektohen kufijtë e shpejtësisë.

Lista e testeve

Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet të vazhdoj lëvizjen për të çuar në destinacion pjesën tjetër të ngarkesës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të ulë shpejtësinë dhe të ndalojë kur në rrugë ka njerëz që shfaqin shenja hutimi.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur kemi ndërmend të ndalojmë jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur ndalojmë në semafor.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i ndaluar vetëm në autostrada

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij përgjumje

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse ndryshon reflekset dhe koordinimin e lëvizjeve

Lista e testeve