Pyetja 1/30

Testi 7

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet kur ndryshon marshet, të shikojë me sy levën.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të mbajë timonin në një dorë, kur flet në celular.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të qarkullojë gjithmonë në rreshta paralele në rrugët me dy korsi dhe me një sens lëvizje për qarkullimin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh vetëm sigurinë e personave qe transportohen.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh kushtet atmosferike.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh gjendjen teknike të automjetit.

Lista e testeve

Në një rrugë me tri karrexhata, si rregull, duhet të qarkullojmë në karrexhatën e djathtë ose në karrexhatën e mesit.

Lista e testeve

Mjetet me motor mund të përdorin korsinë e krahut të majtë për parakalime, kur karrexhata ka një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar vetëm në karrexhata me tre korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në vazhdimësi të kthesave të rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zgjatet sa më i gjatë të jetë mjeti që bën parakalimin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të ndezë sinjalin e krahut të djathtë për të treguar rrugë të lirë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ka lidhje edhe me shpejtësinë e lëvizjes së mjetit që kemi para.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa krijuar rrezik apo pengesë për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa i dhënë përparësi këmbësorëve, nëse semafori ka të ndezur dritën jeshile.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet në vazhdimësi të "KALIMEVE NË NIVEL".

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit nuk duhet të shkaktojë pengesa për qarkullimin.

Lista e testeve

Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet sepse krijon ngushtim të karrexhatës.

Lista e testeve

Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada automjetet me gjendje teknike të keqe, me goma shumë të konsumuara, e me mangësi të dukshme të pajimeve e sistemeve funksionale të mjetit.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të përdoren goma me presion të fryrjes, më të ulët se ai i këshilluar normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet si rregull, në kryqëzime të respektojë sinjalet e përparësisë.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të dëmtosh veprat e artit dhe impiantet që i përkasin rrugës.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё frenave të dorës të aktivizuara.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues vetëm kur mjeti që është përpara është një autoveturë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të ndryshojmë korsinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse verteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij përgjumje

Lista e testeve