Pyetja 1/30

Testi 6

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet t’u japë përparësi mjeteve që qarkullojnë në rrugë.

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral(në afoljo).

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku ka tabelë ‘’ndalim qëndrimi’’.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për komplekset e mjeteve me peshë mbi 3,5 tonë.

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në kryqëzime kur kemi mjete që kanë përparësi ndaj nesh.

Lista e testeve

Mjetet me motor në një rrugë me dy karrexhata duhet të qarkullojnë në karrexhatën e krahut të djathtë.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë, në një karrexhatë me tri korsi dhe me një sens lëvizje, në rrugë interurbane.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele, është e lejuar në kushtet e trafikut të dendur në karrexhatat me dy korsi, për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në rrugët urbane më shumë trafik.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar në rrugët me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zgjatet nëse mjeti që po parakalohet e rrit shpejtësinë.

Lista e testeve

Distanca e sigurisë varet edhe nga reflekset e drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të vazhdojmë lëvizjen duke u pozicionuar në korsinë e krahut të majtë.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të vendosemi në korsinë e mesit të gjysmëkarrexhatës dhe sipas rastit, mund të kthehemi djathtas ose majtas.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e rezervuara për pushimin apo qëndrimin e autobusëve.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar kur është i kufizuar me vijë blu, lejon parkimin vetëm për mjetet "TAKSI".

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar është i kufizuar me vijë jeshile kur lejohet parkimi ditën dhe natën pa pagesë.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të përshtatim shpejtësinë e lëvizjes së mjetit sipas kushteve atmosferike duke e zvogëluar sipas rastit.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet, që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të ruhet distancë sigurie sa më e madhe nga mjetet e tjera.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që mjetet të qarkullojnë me një shpejtësi të përshtatshme sipas kushteve të rrugës dhe të trafikut.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin qëndrimi me mjetin në radhë dyshe.

Lista e testeve

Në të gjitha rrugët është e ndaluar të hysh në rrugë me rrotat e mjetit të ndotura me baltë.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm kur mjeti gjendet në korsinë e emergjencës.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, në intervale të shkurtra, lejohet brenda qendrave të banuara, por vetëm ditën.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndryshon aftësitë e përqëndrimit dhe të vëmendjes në drejtim

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij ulje të vëmendjes

Lista e testeve