Pyetja 1/30

Testi 5

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t’u japë përparësi mjeteve që vijnë si nga e djathta ashtu dhe nga e majta.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të aktivizojë dritat e pasme kundër mjegullës.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh llojin e sistemit të ushqimit të automjetit.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 40 km/orë për makinat bujqësore.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë për motorët me dy rrota.

Lista e testeve

Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë, në një karrexhatë me tri korsi dhe me një sens lëvizje, në rrugë interurbane.

Lista e testeve

Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme të lëvizet gjithmonë me një shpejtësi shumë të ulët.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e nënkalimeve për këmbësorët.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet ta mbarojmë manovrën duke kaluar në të djathtë të rrugës pa penguar apo krijuar rrezik për mjetin që sapo e parakaluam.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zmadhohet nëse mjeti që parakalohet e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të veprojmë energjikisht mbi pedalin e frenave.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sinjalizojmë në çdo rast kryerjen e manovrës me anë të sinjalizimit me bori.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, mjafton të sigurohemi që korsitë të jenë të ndara me njëra tjetrën me vijë të pandërprerë.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në vazhdimësi të "KALIMEVE NË NIVEL".

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të jetë me motor të fikur.

Lista e testeve

Në autostrada mund të përdorim korsinë e shpejtimit dhe korsinë emergjencës për parakalim.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është i nevojshëm për pastrimin e mjetit.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të aktivizojmë tërheqjen e dyfishtë, nëse mjeti është i pajisur me dy diferencialë.

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse nuk respektohet distanca e sigurisë nga njëri mjet në mjetin tjetër.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme të qarkullosh me një mjet me defekt në sistemin e frenimit.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë fillimi i shiut në pjesët e thata e me pluhur të rrugës.

Lista e testeve

Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune e treguesit tё njё defekti në sistemin e frenimit.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur ndjekin një mjet tjetër në distancë të afërt.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të mbajë një shpejtësi të lartë për të ruajtur vëmendjen dhe të arrijë shpejt në destinacion

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i lejuar në mungesë të pasagjerëve në mjet

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për lejedrejtimi

Lista e testeve