Pyetja 1/30

Testi 4

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të sistemojë objektet e mundshme brenda mjetit për të shmangur zhvendosjen e tyre gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të lehtësojë hyrjen në rrugë të mjeteve që dalin nga një garazh apo parkim.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të ingranojë levën ndryshimit të shpejtësisë në marshin më të lartë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke pasur parasysh gjendjen e rrugës.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për komplekset e mjeteve me peshë mbi 3,5 tonë.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në ngushtimet e rrugëve.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të kryesh manovrën e qëndrimit në rrugët interurbane.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të përdorësh dritat e shkurtra.

Lista e testeve

Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e nënkalimeve për këmbësorët.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në prani të sinjalit "NDALIM I SINJALIZIMIT ZANOR".

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur jemi në një rrugë me trafik të dendur dhe të ngadaltë.

Lista e testeve

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të zvogëlojë shpejtësinë.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në gjysmëkarrexhata me tre korsi për sens lëvizjeje, për t’u kthyer nga e majta duhet të vendosemi në korsinë e mesit.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa i dhënë përparësi këmbësorëve, nëse semafori ka të ndezur dritën jeshile.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të mos e bllokojmë sensin e kundërt të lëvizjes në të cilën po hyjmë.

Lista e testeve

Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet edhe në rastin kur mjetet janë me dy rrota.

Lista e testeve

Një vend parkim i autorizuar kërkon që të vendosim mjetin në pushim pa krijuar pengesë për mjetet e tjera.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti nuk lejohet të lihet në zona parkimi të autorizuara.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autokarrot me peshë bosh mbi 400 kg.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të ndalosh për të marrë pasagjerë sa herë që dikush e kërkon një gjë të tillë.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të zvogëlojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që të ndalojmë gjithmonë para "KALIMEVE NË NIVEL" pa barriera para se të kalohen shinat hekurudhore.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rregullimi me impiante semaforike i kryqëzimeve.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm natën jashtë qendrave të banuara edhe kur ndriçimi publik është i mjaftueshëm.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues nëse ka rrezik të verbojnë drejtuesit e mjeteve në karrexhatën tjetër.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm vetëm kur kryejmë kthimin nga e majta.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ul nivelin e përqëndrimit në drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues për sëmundje që e pengon drejtimin e mjetit, i ndalohet të drejtojë mjet

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij vetëm zhdukjen e ndjesisë së të përzierit

Lista e testeve