Pyetja 1/30

Testi 3

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të mbajë timonin në një dorë, kur flet në celular.

Lista e testeve

Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t’u japë përparësi të gjitha mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet në udhëtimet e gjata të bëjë ndalesa të ndërmjetme.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh shpejtësinë e mjeteve që vijojnë pas nesh.

Lista e testeve

Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të orëve me të ngarkuara të ditës.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 70 km/orë për motorët me cilindratë nën 150 cc, kur kanë motor me djegie të brendshme.

Lista e testeve

Mjetet me motor mund të përdorin korsinë e krahut të majtë për parakalime, kur karrexhata ka një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të bësh në çdo rast parakalime.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të përdorësh borinë edhe jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar në pjesën zbritëse të kurrizit rrugor në rrugët me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur rruga ka më shumë se dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zvogëlohet nëse mjeti që po bën parakalimin e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të ndalojmë për t’u dhënë atyre përparësi, megjithëse jemi në ngjitje.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të mos e bllokojmë sensin e kundërt të lëvizjes në të cilën po hyjmë.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, mjafton të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet në vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në afërsi të sinjaleve rrugore nëse bëhet pengesë për shikueshmërinë e tyre.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me vijën që kufizon vendqëndrimin e mjeteve në anë të trotuarit.

Lista e testeve

Në autostrada është e ndaluar të marrësh pasagjerë edhe në stacionet e shërbimit.

Lista e testeve

Në rast shiu, duhet të zvogëlojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit kur është shënuar ne lejedrejtimin, detyrimi për drejtuesin e mjetit që të përdorë ato për shikimin.

Lista e testeve

Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi.

Lista e testeve

Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e lëngut në bateri.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të mbaj shtypur borinë gjatë gjithë kohës pranë vendkalimit tё këmbësorëve.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm në kohën kur ndizen edhe dritat e rrugëve.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues nëse ka rrezik të verbojnë drejtuesit e mjeteve në karrexhatën tjetër.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit, të cilit është e detyrueshme t’i nënshtrohet

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përmirëson aftësinë pamore dhe shpejtësinë e reagimit të tij

Lista e testeve