Pyetja 1/30

Testi 2

Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet gjatë lëvizjes në një rrugë të drejtë të kthejë kokën prapa.

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të përshkojë pjesët e rrugës në zbritje me levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet të ingranojë kutinë e shpejtësisë në marshin e parë të lëvizjes.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh shpejtësinë e mjeteve që kemi përpara.

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në rastet kur moti është me mjegull.

Lista e testeve

Duhet ngadalësuar shpejtësia në rrugët e asfaltuara të porsalagura nga shiu.

Lista e testeve

Në një rrugë me katër karrexhata, ato të mesit janë të rezervuara për parakalime.

Lista e testeve

Duke u afruar në një kryqëzim duhet të kemi kujdes vetëm për automjetet që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në karrexhatat e rrugëve me një sens lëvizje për qarkullimin.

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur një mjet ka ndaluar para "KALIMIT NË NIVEL" në pritje se po kalon treni.

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet ta parakalojmë mjetin duke ruajtur një distancë anësore për të ruajtur sigurinë.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes kemi vetëm detyrimin që të ndezim sinjalin e drejtimit.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta, në një rrugë me një sens lëvizjeje duhet të vendosemi në qendër të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të mos krijojmë rrezik apo pengesa për ata që po lëvizin në korsinë ku duam të futemi.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit ndalohet kur jemi në rrugë të drejtë.

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e shërbimit të autostradave.

Lista e testeve

Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me shiritat verdhë e zi të vizatuar në bordurën e trotuarit.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të përdorësh mundësisht bori të fortë.

Lista e testeve

Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të mbahet sa më shumë që të jetë e mundur shpejtësi e njëtrajtshme (uniforme).

Lista e testeve

Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin nëse respektohen të gjitha rregullat e përparësisë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë borinë në qendrat e banimit sa herë që e mendon.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të ndalojë pas mjetit që ka ndaluar për t’ju dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm vetëm në rastet kur mjetit gjendet në korsinë e emergjencës.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm ditën jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues në çdo rast kur mund të verbojnë këmbësorët në rrugë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve